Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566
P. 7

ทั�งนีี� ภายในีงานียังมีพื่ิธิีมอบโลั่รางวิัลั “ป็รีดีี พื่นีมยงค์”  ของภูเขานีำ�าแข็ง เพื่ราะยังมีอำานีาจัอีกหลัายมิติิทั�งกวิ้างแลัะ
     ป็ระจัำาป็ี 2566 แก่นีักศ้กษาดีีเดี่นี ไดี้แก่ นัฐกีานติ์ เพ็ช่รบ่รณ์  ลั้กเป็็นีส่วินีภูเขาที�อยู่ใติ้นีำ�า โดียเฉพื่าะอำานีาจัที�ครอบครอง
     จัากคณะนีิติิศาสติร์ มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ แลัะรางวิัลั  อาวิุธิ ค่ออำานีาจัทหาร แลัะอำานีาจัติามป็ระเพื่ณีเก่าที�มาจัาก
     “ทุนีป็าลั พื่นีมยงค์” ป็ระจัำาป็ี 2566 ให้แก่ ปาลีรัติน์ บุญประกีอบ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิิราชย์ ซึ่้�งเราจัะพื่บวิ่าหลัังสิ�นีสุดียุค
     จัากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสติร์ มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์  ของคณะราษฎร อำานีาจัทั�งสองนีี�ไดี้ผนี้กเป็็นีพื่ันีธิมิติรกันี
     ในีการป็ระกวิดีบทควิามหัวิข้อ “ป็รัชญาสังคมนีิยม อย่างแนี่นีแฟ้้นี แลัะแข็งแรงมากยิ�งข้�นี ไม่วิ่าจัะเป็็นีการแติ่งติั�ง
     วิิทยาศาสติร์ป็ระชาธิิป็ไติย” ณ บริเวิณลัานีป็รีดีี พื่นีมยงค์  สวิ. หร่อองค์กรอิสระที�มาจัากผลัพื่วิงของการรัฐ์ป็ระหาร
     ดี้านีหนี้าติ้กโดีม มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ ท่าพื่ระจัันีทร์ จั้งเป็็นีสิ�งที�อยากยำ�าเติ่อนีในีผลัการเลั่อกติั�งครั�งนีี� วิ่าแม้
                            ฝ่่ายป็ระชาธิิป็ไติยจัะชนีะแลัะแติ่งติั�งรัฐ์บาลัไดี้ แติ่ก็ยังอาจั
               วิันีเดีียวิกันี มหาวิิทยาลััย ถูกบั�นีทอนีจัากอำานีาจัเหลั่านีี�ไดี้เช่นีกันี
               ธิรรมศาสติร์ แลัะสถาบันีป็รีดีี
               พื่นีมยงค์ ไดี้จััดีป็าฐ์กถาทาง นาย ยิ�ง ช่ีพ อั ช่ ฌานน ท์
               วิิชาการในีหัวิข้อ “ดุลยภาพ ผ่้ จัด กี ารโค รง กี าร
               แห่งอำานาจ” เปลี�ยนผ่าน อินเทอร์เน็ติเพื�อกีฎหมาย
               สังคมไทยด้วัยกีารเลือกีติั�ง  ประช่าช่น (iLaw) กลั่าวิวิ่า
               โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร   สำาหรับข้อสังเกติถ้งคณะ
               รองอธิิกีารบดีฝ่่ายวัิช่ากีาร  กรรมการการเลั่อกติั�ง (กกติ.)
               มหาวัิทยาลัยธิรรมศาสติร์  นีั�นีไม่ใช่องค์กรอิสระ แติ่มา
               กลั่าวิวิ่า การเลั่อกติั�งครั�งนีี� จัากกลัไกการคัดีเลั่อกที�แติ่งติั�ง
     จัะเห็นีไดี้วิ่าทุกคนีให้ควิามสำาคัญมากกวิ่าเม่�อก่อนี แลัะ โดียคณะรักษาควิามสงบแห่งชาติิ
     ติระหนีักถ้งผลัลััพื่ธิ์ของเสียงที�ตินีเองจัะกากบาทลังไป็มากข้�นี (คสช.) ซึ่้�งจัากการเลั่อกติั�งลั่วิงหนี้าเม่�อวิันีที� 7 พื่ฤษภาคม
     จั้งออกมาร่วิมกันีป็กป็้องไม่ป็ลั่อยให้เสียงของตินีหายไป็ ก็แสดีงให้เห็นีถ้งควิามไม่พื่ร้อมหลัายอย่าง ไม่วิ่าจัะเป็็นี
     ไหนีไดี้ ซึ่้�งในีป็ัจัจัุบันีอีกหนี้�งอำานีาจัที�เกิดีข้�นี ค่ออำานีาจัของ ควิามโกลัาหลัที�เกิดีข้�นีจัากคนีที�เดีินีทางไป็จัำานีวินีมาก
     เทคโนีโลัยี ที�ทำาให้เกิดีป็ระชาธิิป็ไติยทางข้อมูลัข่าวิสาร การจั่าหนี้าซึ่องผิดี ฯลัฯ
     ทุกคนีสามารถลัุกข้�นีมาส่�อสาร มีสิทธิิมีเสียง แสดีงติัวิตินี
     ไดี้มากข้�นี เป็ลัี�ยนีวิิธิีคิดีวิ่าเราไม่ใช่แค่คนีติัวิเลั็กติัวินี้อย แติ่ แลัะ น.ส.ภัสราวัลี ธินกีิจวัิบ่ลย์ผล
     ทุกคนีสามารถมีส่วินีร่วิมในีการป็กครองของป็ระเทศ แลัะ นักีกีิจกีรรมและสื�อมวัลช่น
     สร้างการเป็ลัี�ยนีแป็ลังไดี้         อิสระ กลั่าวิวิ่า นีับติั�งแติ่การ
                            เป็ลัี�ยนีแป็ลังการป็กครองเม่�อ
               ดี้านี ศ.ดร.พวังทอง ภวััครพันธิุ์ พื่.ศ. 2475 แม้ป็ระชาชนีจัะ
               คณะรัฐศาสติร์ จุฬาลงกีรณ์ ไดี้รับป็ระชาธิิป็ไติย แติ่ก็เกิดี
               มหาวัิทยาลัย กลั่าวิวิ่า กลัุ่ม การแย่งชิงอำานีาจัไป็ติลัอดีเวิลัา
               ผู้ที�มีอำานีาจัทางการเม่อง ถูกจัำากัดีกรอบกระทั�งรู้ส้กวิ่า
               ไทย ไม่ไดี้คิดีถ้งการสร้าง ติัวิเองไม่มีอำานีาจัไป็โดียป็ริยาย จั้งฝ่ากควิามหวิังไวิ้ไดี้เพื่ียง
               ดีุลัยภาพื่ หากแติ่ติ้องการไดี้ดีุลั กลัุ่มบุคคลัใดีกลัุ่มหนี้�งจัากการเลั่อกติั�ง แติ่มาในียุคนีี�
               แ ห่ ง อำา นี า จั ติ ลั อ ดี เ วิ ลั า เห็นีไดี้ชัดีเจันีวิ่าป็ระชาชนีเริ�มมองอย่างติรงไป็ติรงมา
               แม้กระทั�งการเลั่อกติั�งที�เป็็นี สนีับสนีุนีใครจัากการวิิเคราะห์นีโยบาย ควิามเป็็นีไป็ไดี้
               ช่องทางการแสดีงออกเดีียวิ ควิามชัดีเจันี ควิามหวิัง แลัะควิามฝ่ันี ดีังนีั�นีนีโยบายที�
               ถ้งพื่ลัังของป็ระชาชนี กลัับยัง เอาป็ระชาชนีเป็็นีที�ติั�ง เช่นี รัฐ์สวิัสดีิการ ป็ฏ์ิรูป็กองทัพื่ ฯลัฯ
     ไม่ไดี้รับควิามเคารพื่อย่างแท้จัริง โดียเฉพื่าะหากดีูหลัังการ จั้งไดี้เสียงติอบรับจัากคนีส่วินีใหญ่
     รัฐ์ป็ระหารเป็็นีติ้นีมา ซึ่้�งเกิดีควิามพื่ยายามสถาป็นีาอำานีาจั
     ให้ครอบคลัุมระบอบติ่าง ๆ รวิมถ้งองค์กรอิสระ ที�กลัาย สามารถรับชมป็าฐ์กถาทางวิิชาการในีหัวิข้อ “ดุลยภาพแห่ง
     เป็็นีกลัไกอำานีาจัเข้ามาจััดีการกลัุ่มการเม่องฝ่่ายติรงข้าม  อำานาจ” ย้อนีหลัังไดี้ทางเฟ้ซึ่บุ�ก สถาบันีป็รีดีี พื่นีมยงค์ Pridi
     ทั�งลังโทษ ติัดีสิทธิิ ยุบพื่รรคติ่าง ๆ   Banomyong Institute

               ขณะที� รศ.ดร.ไช่ยันติ์ รัช่ช่กี่ล
               คณะ รัฐศาส ติร์และ
               สังคมศาสติร์ มหาวัิทยาลัย
               พะเยา กลั่าวิวิ่า ระบบ
               กา รเ ม่ อง ไท ย ที� มี อำา นี า จั
               นีิติิบัญญัติิ แลัะอำานีาจัการ
               บริหาร ของรัฐ์สภาที�มาจัาก
               การเลั่อกติั�ง เป็็นีเพื่ียงยอดี


                                          NewsBites  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12