Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566
P. 5

5. ผลงาน HER2- Belive: เซ็นเซอร์แบบบ่รณากีาร         7. ผลงาน Maxx Life Eye Care
     สำาหรับกีารวัินิจฉัยมะเร็งเติ้านมระยะแรกีเริ�ม (HER2-     โดีย ผศ.ดีร.ป็าริยา ณ นีคร (หัวิหนี้า
     Belive : Integrated Sensors for Early Breast         ทีมวิิจััยฯ) แลัะทีมวิิจััย (รศ.ดีร.สุภกร
     Cancer Diagnostics)                      บุญย่นี แลัะ ภก.ยอดีชาย ติั�งใจัดีีบริสุทธิิ�
     โดีย รศ.ดีร.ชิราวิุฒิ เพื่ชรเย็นี คณะวิิทยาศาสติร์แลัะ    จั า กคณะ วิิท ยา ศา ส ติร์แ ลั ะ
     เทคโนีโลัยี (หัวิหนี้าทีมวิิจััยฯ) แลัะทีมวิิจััย (ผศ.ดีร.นีิภาพื่ร เทคโนีโลัยี แลัะสฤษดีิ� เวิชสุภาพื่ร)
     เงินียวิง จัากวิิทยาลััยแพื่ทยศาสติร์นีานีาชาติิจัุฬาภรณ์,  แ ลั ะไ ดี้ รับรา ง วิั ลัพื่ิเ ศษ
     ผศ.ดีร.เบญจัมาภรณ์ ติั�งนีรวิิชญ์ แลัะขนีิษฐ์า พื่ลัสันีติิ จัาก Special Prize จัาก King Abusaziz University
     คณะวิิทยาศาสติร์แลัะเทคโนีโลัยี แลัะสุกฤติา เพื่ชรเย็นี จัาก
     กองการพื่ยาบาลัสาธิารณสุข สำานีักอนีามัย กรุงเทพื่มหานีคร) จัากควิามสำาเร็จัที�นีักวิิจััยมหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ไดี้รับ
                            20 รางวิัลั นีับเป็็นีการสร้างช่�อเสียงให้กับมหาวิิทยาลััย
             6. ผลงาน ซุปเปอร์กีรีน ยืดอายุ ธิรรมศาสติร์แลัะป็ระเทศไทยในีเวิทีระดีับนีานีาชาติิ ซึ่้�งในี
             ผักีผลไม้สด (Super Green;  ดี้านีการวิิจััยธิรรมศาสติร์นีั�นี ไดี้สร้างสรรค์ผลังานีวิิจััยแลัะ
             Prolong Shelf Life of Fresh  นีวิัติกรรมที�เป็็นีป็ระโยชนี์ติ่อสังคม เพื่่�อติอบโจัทย์การพื่ัฒนีา
             Fruit and Vegetable)     ของป็ระเทศ ส่งผลัให้มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ มีช่�อเสียงในี
             โดีย รศ.ดีร.วิรภัทร วิชิรยากรณ์ จัาก ระดีับโลัก ที�ผ่านีมานีักวิิจััยธิรรมศาสติร์ สามารถผลัิติผลังานี
             คณะวิิทยาศาสติร์แลัะเทคโนีโลัยี  วิิจััยแลัะนีวิัติกรรมที�สร้างสรรค์สังคมมาโดียติลัอดี โดียไดี้รับ
             (หัวิหนี้าทีมวิิจััยฯ) แลัะทีมวิิจััย (ป็ิยะพื่งษ์ รางวิัลัการันีติีจัากหลัากหลัายเวิทีทั�งในีระดีับชาติิแลัะในีระดีับ
     สอนีแก้วิ จัากสำานีักงานีวิิทยาศาสติร์แลัะเทคโนีโลัยีชั�นีสูง สากลัอย่างติ่อเนี่�อง
     แลัะธินีวิัฒนี์ โชติิวิรรณ จัากคณะวิิทยาศาสติร์แลัะเทคโนีโลัยี)
     แลัะไดี้รับรางวิัลัพื่ิเศษ Special Prize จัาก King
     Abusaziz University
                                         Co v er St or y 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10