Page 4 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566
P. 4

2. ผลง าน วัี พีเ ซีย ระบ บ         6. ผลงาน บ้านแส นอ ย่่ดี
             คอมพิวัเติอร์ช่่วัยคำานวัณหา         (100,000 UD HOUSE)
             บริเวัณที�เหมาะสมในกีารผ่าติัด        โดีย รศ.ดีร.ชุมเขติ แสวิงเจัริญ
             เจาะกีะโหลกีเพื�อระบายนำ�าใน         คณะสถาป็ัติยกรรมศาสติร์แลัะ
             สมอง (VP Shunt Entry Area           การผังเม่อง (หัวิหนี้าทีมวิิจััยฯ) แลัะ
             Recommender (VPSEAR): A            ทีมวิิจััย (ชมภูนีุท หอมหวิานี แลัะ
             Computer-Assisted System           ศศินีาพื่ร ยุทธิิ�สนีอง)
             for VP Shunt Operation)
     โดีย รศ.ดีร.ภคินีี เอมมณี สถาบันีเทคโนีโลัยีนีานีาชาติิสิรินีธิร  รางวััลเหรียญทองแดง Bronze Medal จำานวัน 7 รางวััล
     (หัวิหนี้าทีมวิิจััยฯ) แลัะทีมวิิจััย (นีพื่.วิิชญ์ ยินีดีีเดีช, พื่ญ.ศศิกานีติ์
     สุขห่อ แลัะ นีพื่.อนีุสรณ์ มั�งมี จัากคณะแพื่ทยศาสติร์, กฤษวิิชญ์ 1. ผลงาน อักีษรโปรแกีรมคอมพิวัเติอร์ร่ปแบบเกีมเพื�อ
     จังสฤษดีิ� แลัะลัิออนี เวิิร์ซึ่)      ช่่วัยสอนพยัญช่นะไทยสำาหรับเด็กีที�มีปัญหาในกีารอ่าน
                            (AKSORN, a computer game program to assist
     รางวััลเหรียญเงิน Silver Medal จำานวัน 6 รางวััล  Thai alphabet teaching for children with reading
                            difficulties)
             1. ผลงาน เติียงปรับองศาอัติโนมัติิ โดีย ศ.นีพื่.ภาสกร ศรีทิพื่ย์สุโข จัากคณะแพื่ทยศาสติร์
             ควับคุมด้วัยเสียงปอดและระบบ (หัวิหนี้าทีมวิิจััยฯ) แลัะทีมวิิจััย (รศ.พื่ญ.อิสราภา ช่�นีสุวิรรณ
             สั�นสะเทือน (Artificial Intelligence จัากคณะแพื่ทยศาสติร์, พื่ญ.อัญชลัิติา รัตินีจัารุรักษ์, ผศ.ดีร.
             Lung Sound Controlled   กนีกพื่ร วิิบูลัพื่ัฒนีะวิงศ์ แลัะทศพื่ร เวิชศิริ)
             Posture-Gyro Bed)
             โดีย ผศ.สุภาวิดีี ทับกลัำ�า จัากคณะ      2. ผลงาน เซลล์เมทริกีซ์พลัส :
             พื่ยาบาลัศาสติร์               อาร์เซเวันศาสติร์แห่งกีารช่ำาระ
                                    ล้างสารพิษครบวังจร (Cell Matrix
     2. ผลงาน เอ็น อาร์ ดี โดย ฮาช่ิ (NRD by Hashi)        plus: R7 Biodynamic De-
     โดีย รศ.ดีร.สุภกร บุญย่นี จัากคณะวิิทยาศาสติร์แลัะ     toxification)
     เทคโนีโลัยี (หัวิหนี้าทีมวิิจััยฯ) แลัะทีมวิิจััย (ภก.ศรสหณัฐ์ฏ์์  โดีย รศ.ดีร.รัชนีีวิรรณ อุ่นีแพื่ทย์
     อาชามณีภาดีาภัทร แลัะ ภก.ยอดีชาย ติั�งใจัดีีบริสุทธิิ�) แลัะ คณะสหเวิชศาสติร์ (หัวิหนี้าทีม
     ไดี้รับรางวิัลั Special prize จัาก Research Institute  วิิจััยฯ) แลัะทีมวิิจััย (รศ.ดีร.สุภกร บุญย่นี คณะวิิทยาศาสติร์
     of Creative Education, Vietnam        แลัะเทคโนีโลัยี, ภก.ยอดีชาย ติั�งใจัดีีบริสุทธิิ�, ดีร.กำาพื่ลั
                            ภูผาวิัฒนีากิจั, ดีร.แสงดีาวิ สมศรี แลัะ อาภัสรี อุเทศธิำารง)
     3. ผลงาน พี ดับบลิวั สาม แอลแอล (P W3ll by Coffee  แลัะไดี้รับรางวิัลัพื่ิเศษ 2 รางวิัลั ไดี้แก่ Special prize
             Slender)           Winner of impact innovator จัาก mykenz and
             โดีย ผศ.ดีร.กฤติิยา เข่�อนีเพื่ชร  UAE associations แลัะ Special prize จัาก
             จัากคณะวิิทยาศาสติร์แลัะเทคโนีโลัยี  Research Institute of Creative Education, Vietnam
             (หัวิหนี้าทีมวิิจััยฯ) แลัะทีมวิิจััย
             (วิารุณี มหาชนีก แลัะ ภก.ยอดีชาย  3. ผลงาน ฟีีลลิ แคน พลัส (Phelli-Can+)
             ติั�งใจัดีีบริสุทธิิ�) แลัะไดี้รับรางวิัลั  โดีย ผศ.ดีร.ป็าริยา ณ นีคร คณะวิิทยาศาสติร์แลัะเทคโนีโลัยี
             Special prize จัาก Research  หัวิหนี้าทีมวิิจััยฯ แลัะ ผศ.ดีร.ณัฐ์พื่งค์ จัันีจัุฬา ทีมวิิจััย
     Institute of Creative Education,Vietnam

                                    4. ผลงาน นวััติกีรรมจุลินทรีย์
     4. ผลงาน ซุปเปอร์เคล (Super Kale)               ทางกีารเกีษติรเพื�อส่ติรเช่ิง
     โดีย รศ.ดีร.ดีุสิติ อธิินีุวิัฒนี์ จัากคณะวิิทยาศาสติร์แลัะ  พาณิช่ย์ (Innovative Microbe
     เทคโนีโลัยี (หัวิหนี้าทีมวิิจััยฯ) แลัะทีมวิิจััย (รมย์นีลัินี จัันีทะวิงษ์, for the Commercial Formu-
     อภิสิทธิิ� นีิลัมาติ แลัะกฤติิเดีช อนีันีติ์) แลัะไดี้รับรางวิัลั  lations)
     Special prize จัาก Research Institute of Creative       โดีย รศ.ดีร.ดีุสิติ อธิินีุวิัฒนี์ คณะ
             Education, Vietnam              วิิทยาศาสติร์แลัะเทคโนีโลัยี หัวิหนี้า
                            ทีมวิิจััยฯ แลัะทีมวิิจััยป็ระกอบไป็ดี้วิย รมย์นีลัินี จัันีทะวิงษ์,
             5. ผลงาน เส้นใยนาโน (Shield  อภิสิทธิิ� นีิลัมาติ แลัะกฤติิเดีช อนีันีติ์ ซึ่้�งไดี้รับรางวิัลั Special
             Plus Nanofiber Shield Plus) prize จัาก King Abdulaziz University, Saudi Arabia
             โดีย รศ.ดีร.มาลัี สันีติิคุณากรณ์ จัาก
             คณะวิิศวิกรรมศาสติร์ (หัวิหนี้าทีม
             วิิจััยฯ) แลัะทีมวิิจััย (รศ.ดีร.ชาญณรงค์
     อัศวิเทศานีุภาพื่ จัากคณะวิิศวิกรรมศาสติร์ แลัะทรงวิุฒิ จัันีที)


      4  Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9