Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2566
P. 3

‘ธรรมศาสตร์’


             ย้ำำ�าจุุดย้ำืน มหา’ลััย้ำ เพื่ื�อคนทั้ั�งมวลั

            เจุ้าภาพื่จุัดงานด้านคนพื่ิการระดับชาติ ปีี 2566
                              มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ ร่วิมกัับ กัรมส่งเสริมแลัะพััฒนา
                              คุุณภาพัชีีวิิตคุนพัิกัาร กัระทรวิงกัารพััฒนาสังคุมแลัะคุวิามมั�นคุง
                              ของมนุษย์ เป็็นเจ้้าภาพัจ้ัดงานสััมมนาวิิชาการระดัับชาติิ
                              ดั้านคนพิิการ ครั�งที่่� 15 ประจำำาปี 2566 The 15 National
                                               th
                              Conference on Persons with Disabilities
                              (NCPD2023) เม่�อวิันที� 21 กัรกัฎาคุม 2566 ณ ชีั�น 4
                              อาคุารเรียนรวิมสังคุมศาสตร์ 3 (SC3) มหาวิิทยาลััย
                              ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวิัตถุุป็ระสงคุ์เพั่�อให้เกัิด
                              กัารแลักัเป็ลัี�ยนเรียนรู้ด้านงานวิิจ้ัย วิิชีากัาร นวิัตกัรรมแลัะ
                              กัารพััฒนาเทคุโนโลัยีด้านกัารส่งเสริมแลัะพััฒนาคุุณภาพัชีีวิิต
                              คุนพัิกัาร เป็ิดโอกัาสให้องคุ์กัรคุนพัิกัารแลัะหน่วิยงาน
                              ที�เกัี�ยวิข้องมีบทบาทร่วิมแลักัเป็ลัี�ยนป็ระสบกัารณ์ระหวิ่างกััน
                              รวิมถุึงส่�อสารคุวิามรู้ขององคุ์กัรสู่สาธารณะ ผ่่านงานสัมมนา
                              วิิชีากัารในมิติที�หลัากัหลัายมากัขึ�น

                                           Co v er St or y 3
   1   2   3   4   5   6   7   8