Page 4 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2566
P. 4

ที�ผ่่านมา มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสัติร์ ได้ขับเคุลั่�อนผ่ลัักัดัน รางวิัลันี�ถุึง 5 คุรั�งติดต่อกััน ซึ่ึ�งนับเป็็นเวิลัากัวิ่าคุรึ�งทศวิรรษ
       เป็้าหมายด้านคุวิามเสมอภาคุ เพั่�อสร้างพั่�นที�กัารศึกัษา กัับกัารเดินหน้าพััฒนาสังคุมในฐานะผู่้นำาของสถุาบัน
       สำาหรับคุนทุกักัลัุ่ม ทั�งในระดับนโยบายแลัะกัารพััฒนา กัารศึกัษาเพั่�อคุนทั�งมวิลั นับจ้ากันี�มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์
       โคุรงกัารแลัะนวิัตกัรรมเพั่�อคุนพัิกัาร ซึ่ึ�งในทางกัายภาพั จ้ะยังคุงเดินหน้าพััฒนาสังคุม ตามหลัักัป็ณิธานที�มุ่งมั�น
       มหาวิิทยาลััยได้ใชี้แนวิคุิด “Universal Design” หร่อ  ส่งเสริมคุวิามเสมอภาคุต่อป็ระชีาชีนทุกักัลัุ่มทั�งในระดับชีาติ
       “อารยสถุาป็ัตย์” ในกัารสร้างกัารเข้าถุึงสภาพัแวิดลั้อมแลัะ แลัะในระดับโลักัต่อไป็” รศ.เกศิน่ กัลั่าวิ
       ทรัพัยากัรต่าง ๆ ให้ทุกัคุนสามารถุใชี้งานได้อย่างสะดวิกั
       แลัะเท่าเทียมกััน นอกัจ้ากันี�ยังมีกัารสนับสนุนสวิัสดิกัาร ด้าน คุณสัราญภััที่ร อนุมัติิราชกิจำ
       กัารศึกัษาสำาหรับนักัศึกัษาพัิกัาร เป็ิดโคุวิตาให้นักัศึกัษาพัิกัาร อธิบดั่กรมสั่งเสัริมแลัะ
       สามารถุเข้าศึกัษาในแต่ลัะคุณะ รวิมถุึงมีศูนย์ดูแลันักัศึกัษา พิัฒนาคุณภัาพิช่วิิติคนพิิการ
       พัิกัาร (DSS Center) ที�ทันสมัยแลัะมีอุป็กัรณ์อำานวิย กระที่รวิงการพิัฒนาสัังคม
       คุวิามสะดวิกัอย่างคุรบวิงจ้ร         แลัะควิามมั�นคงของมนุษย์
                              กัลั่าวิวิ่า ตลัอดระยะเวิลัา 3-4 ป็ี
                 รศ.เกศิน่ วิิฑููรชาติิ อธิการบดั่ ที�ผ่่านมา สังคุมไทยแลัะสังคุม
                 มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสัติร์  โลักัต่างได้รับผ่ลักัระทบจ้ากั
                 กั ลั่า วิวิ่า มหาวิิทย าลััย กัารเป็ลัี�ยนแป็ลังที�รวิดเร็วิ ทั�ง
                 ธรรมศาสตร์พัร้อมกั้าวิไป็ข้างหน้า จ้ากักัารเป็ลัี�ยนแป็ลังของเทคุโนโลัยีโดยเฉพัาะเทคุโนโลัยีดิจ้ิทัลั
                 ด้วิยคุวิามมุ่งมั�นในกัารเป็็นผู่้นำา กัารเป็ลัี�ยนแป็ลังทางป็ระชีากัรศาสตร์ที�ทั�วิโลักัเริ�มเข้าสู่
                 ของสถุาบันกัารศึกัษาเพั่�อคุน สังคุมผู่้สูงอายุส่งผ่ลัให้มีคุนพัิกัารเพัิ�มขึ�น กัารเป็ลัี�ยนแป็ลัง
                 ทั�งมวิลั สร้างพั่�นที�กัารเรียนรู้ ของสังคุมเม่องที�คุนจ้ำานวินมากัย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเม่อง
                 ที�ตอบโจ้ทย์ต่อรูป็แบบกัารใชี้ ส่งผ่ลัให้เกัิดป็ัญหาในชีุมชีนเม่อง ซึ่ึ�งป็ัจ้จ้ัยเหลั่านี�เป็็นโจ้ทย์
                 ชีีวิิตที�หลัากัหลัายเพั่�อให้ แลัะข้อท้าทายที�จ้ะทำาอย่างไรให้เกัิดสมดุลัระหวิ่าง กัารเป็ลัี�ยนแป็ลัง
       ป็ระชีาคุมทุกักัลัุ่มสามารถุอยู่ร่วิมกัันอย่างเสมอภาคุแลัะ กัับกัารพััฒนาคุุณภาพัชีีวิิตที�ยั�งย่นโดยไม่ทิ�งใคุรไวิ้ข้างหลััง
       ยั�งย่นโดยไม่ทิ�งใคุรไวิ้ข้างหลััง สอดคุลั้องกัับกัารขับเคุลั่�อน
       ตามเป็้าหมายกัารพััฒนาที�ยั�งย่น SDG10 Reduce “ในวิันนี� เป็็นอีกัป็ีที�เราร่วิมกัันสร้างพั่�นที�แลักัเป็ลัี�ยนเรียนรู้
       Inequality                  แลัะรังสรรคุ์ผ่ลังานวิิชีากัาร นวิัตกัรรมใหม่ ๆ ไม่วิ่าจ้ะเป็็น
                              นวิัตกัรรมเชีิงสังคุม หร่อนวิัตกัรรมด้านเทคุโนโลัยีดิจ้ิทัลั ภายใต้
       นอกัจ้ากันโยบายแลัะแนวิทางป็ฏิิบัติในระดับของ ข้อท้าทายที�เกัิดขึ�นในป็ัจ้จุ้บัน เพั่�อสร้างสังคุมแลัะส่งเสริม
       มหาวิิทยาลััยแลั้วิ ธรรมศาสตร์ยังได้พััฒนาโคุรงกัารแลัะ คุวิามเป็็นอยู่ที�ดีของคุนพัิกัาร สามารถุดำารงชีีวิิตในสังคุม
       นวิัตกัรรมใหม่ สำาหรับผู่้พัิกัารอยู่เสมอ เพั่�อทำาให้กัารใชี้ชีีวิิต ได้อย่างเท่าเทียมแลัะยั�งย่น ขอขอบคุุณผู่้ทรงคุุณวิุฒิ
       ของทุกัคุนในธรรมศาสตร์สามารถุอยู่ร่วิมกัันได้อย่างเสมอภาคุ นักัวิิชีากัาร แลัะผู่้ร่วิมงานทุกัท่านที�ร่วิมกัันสร้างพั่�นที�
       แลัะมีคุวิามสุข เชี่น กัารผ่ลัิตเคุร่�องชี่วิยดูแลัคุนพัิกัาร แลัะ  สร้างสรรคุ์เชีิงวิิชีากัารกั่อให้เกัิดกัารแลักัเป็ลัี�ยนเรียนรู้แลัะ
       นวิัตกัรรมรังสิตโมเดลัของหน่วิยวิิจ้ัยด้านกัารออกัแบบ พััฒนางานด้านคุนพัิกัาร โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง มหาวิิทยาลััย
       เพั่�อคุนทั�งมวิลั เป็็นต้น         ธรรมศาสตร์ ที�ได้ร่วิมแรงร่วิมใจ้ มุ่งมั�นแลัะให้กัารสนับสนุน
                              ให้งานในคุรั�งนี�ป็ระสบคุวิามสำาเร็จ้” คุณสัราญภััที่ร กัลั่าวิ
       “จ้ากัคุวิามมุ่งมั�นแลัะตั�งใจ้ของมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์
       ส่งผ่ลัให้เราเป็็นมหาวิิทยาลััยแห่งแรกัที�ได้รับรางวิัลัอารยสถุาป็ัตย์
       รวิมทั�งเป็็นมหาวิิทยาลััยแห่งเดียวิในป็ระเทศไทยที�ได้รับ

        4  Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9