Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2566
P. 9

เพื่ิ�มพืู่นิองคิ์คิวิามรู้ในิด้านิคิุณธรรม คิวิามโปร่งใส แลัะกิารป้องกิันิ เร่�องของกิารทุจัริตเป็นิสิ�งที�ไม่คิวิรทำาแลัะเป็นิเร่�องที�ไม่คิวิร
     กิารทุจัริตให้แกิ่บุคิลัากิร ซึ่ึ�งจัะนิำาไปสู่กิารยกิระดับผ่ลัสัมฤทธิ� เพื่ิกิเฉัย ดังนิั�นิกิารสร้างเคิร่อข่ายในิคิรั�งนิี�จัึงมีคิวิามสำาคิัญ
     ในิด้านิคิุณธรรมแลัะคิวิามโปร่งใสในิกิารดำาเนิินิงานิของ เป็นิกิารทำาให้บุคิลัากิรในิแต่ลัะภาคิส่วินิของมหาวิิทยาลััย
     มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์” ศ.ดีร.อรรถกิฤติ กิลั่าวิ ธรรมศาสตร์สามารถเข้ามามีส่วินิร่วิม ในิกิารชี่วิยกิันิ
                            ขับเคิลั่�อนิมหาวิิทยาลััยของเราให้โปร่งใส แลัะปลัอดกิาร
               ภายในิงานิได้รับเกิียรติจัากิ  ทุจัริต
               ศ.ดีร.ศุภสวิัสดีิ� ชัชวิาลัย์
               รองอธิิกิารบดีีฝ่่ายบริหาร นิอกิจัากินิี�ยังมีกิารบรรยายพื่ิเศษเร่�อง “คุวิามสำาคุัญข่องกิาร
               ท รัพย า กิ ร ม นีุษ ย์ แ ลั ะ ประเมินีคุุณธิรรมแลัะคุวิามโปร�งใสในีกิารดีำาเนีินีงานีข่อง
               ประธิานีคุณะกิรรมกิาร  หนี�วิยงานีภาคุรัฐ (ITA) แลัะแนีวิทางยกิระดีับผู้ลัสัมฤทธิิ�
               ดีำาเนีินีงานีดี้านีคุุณธิรรม กิารประเมินี ITA ข่องหนี�วิยงานีภาคุรัฐ” วิิทยากิรโดย
               แ ลั ะ คุวิ า ม โ ป ร� งใ ส ข่ อง คิุณทวิิชีาติ นิิลักิาญจันิ์ ผู่้ชี่วิยเลัขาธิกิารสำานิักิงานิคิณะกิรรมกิาร
               มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์  ป้องกิันิแลัะปราบปรามกิารทุจัริตแห่งชีาติ (ป.ป.ชี.) ซึ่ึ�งตลัอด
               เป็นิประธานิในิพื่ิธีกิลั่าวิเปิด งานิ นิายภาธร สันิติวิงษ์ ผู่้อำานิวิยกิารศูนิย์ต่อต้านิกิารทุจัริต
     งานิแลัะบรรยายปาฐกิถาเร่�อง “มหา’ลััย โปร่งใส เริ�มจัากิ  คิอร์รัปชีันิแห่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ เป็นิผู่้ดำาเนิินิรายกิาร
     DNA บุคิลัากิรธรรมศาสตร์ ไม่ทนิต่อกิารทุจัริต”
                            ทั�งนิี� โคิรงกิารดังกิลั่าวิได้รับคิวิามร่วิมม่อจัากิหนิ่วิยงานิต่าง ๆ
     ศ.ดีร.ศุภสวิัสดีิ� กิลั่าวิวิ่า กิารป้องกิันิปราบปรามกิารทุจัริต ภายในิมหาวิิทยาลััยจััดส่งเจั้าหนิ้าที�เพื่่�อร่วิมเป็นิเคิร่อข่าย
     ภายในิองคิ์กิรเป็นิเร่�องสำาคิัญ ที�เราต้องปลัูกิฝัังบุคิลัากิร ITA TU Network แลัะเข้าร่วิมประชีุมรวิมทั�งสิ�นิจัำานิวินิ
     รวิมไปถึงนิักิศึกิษา ให้มีแนิวิคิิด คิ่านิิยม ไม่ยอมรับกิารทุจัริต 70 คินิ
     ทุกิรูปแบบ ฝััง DNA ของคิวิามเป็นิธรรมศาสตร์ในิกิารคิำานิึง
     ถึงประชีาชีนิแลัะผ่ลัประโยชีนิ์ของส่วินิรวิมเป็นิหลัักิ ให้เห็นิวิ่า
                                          NewsBites  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14