Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2566
P. 10

คุณะวิิทย์ฯ มธ. ร่วิมกับุ PETROMAT


                จััดงานิสัมมนิาระดับุนิานิาชีาติ

            นิำาเสนิอคุวิามก้าวิหนิ้าทางเทคุโนิโลึยีนิาโนิ     มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ โดยคิณะวิิทยาศาสตร์แลัะ นิักิวิิจััย นิักิศึกิษา แลัะนิักิเรียนิจัากิในิแลัะต่างประเทศ จัำานิวินิ
     เทคิโนิโลัยี หลัักิสูตรนิวิัตกิรรมแลัะเทคิโนิโลัยีวิัสดุ สาขาวิิชีา กิวิ่า 200 คินิ
     เทคิโนิโลัยีวิัสดุแลัะสิ�งทอ แลัะหลัักิสูตรเทคิโนิโลัยีพื่ลัังงานิ
     ชีีวิภาพื่แลัะกิารแปรรูปเคิมีชีีวิภาพื่ สาขาวิิชีาเคิมี ร่วิมกิับศูนิย์ รศ.ดีร.สุเพชร จิรข่จรกิุลั
     คิวิามเป็นิเลัิศด้านิเทคิโนิโลัยีปิโตรเคิมีแลัะวิัสดุ (PETROMAT) คุณบดีีคุณะวิิทยาศาสติร์
     จััดงานิประชีุมวิิชีากิารระดับนิานิาชีาติ The 12 International แลัะเทคุโนีโลัยี มหาวิิทยาลััย
                    th
     Symposium on Nano & Supramolecular Chemistry  ธิรรมศาสติร์ กิลั่าวิวิ่างานิ
     (ISNSC-12) แลัะ The 3 Thailand Biorefinery  สัมมนิา ISNSC-12 แลัะ
                rd
     Symposium (TBioS-3) เม่�อเร็วิ ๆ นิี� ณ โรงแรมดวิงตะวิันิ  TBioS-3 มีคิวิามสำาคิัญพื่ิเศษ
     อำาเภอเม่อง จัังหวิัดเชีียงใหม่       เนิ่�องจัากิเป็นิเวิทีที�โดดเด่นิในิ
                            กิารนิำาเสนิอคิวิามกิ้าวิหนิ้าทาง
     ในิวิาระที�มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ กิ้าวิสู่ปีที� 90 ในิปี พื่.ศ. 2567 Nano & Supramolecular
     คิณะวิิทยาศาสตร์แลัะเทคิโนิโลัยี ได้มีกิารส่งเสริมกิารจััด Chemistry แลัะกิารสำารวิจัในิด้านิ Biorefinery ซึ่ึ�งเป็นิ
     กิิจักิรรมของมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ ที�มีบทบาทด้านิกิารศึกิษา พื่่�นิที�แลักิเปลัี�ยนิคิวิามคิิด สร้างแรงบันิดาลัใจัแลัะคิวิามร่วิมม่อ
     กิารสร้างคินิ ตลัอดจันิกิารพื่ัฒนิาเศรษฐกิิจั สังคิม ชีุมชีนิ  ระหวิ่างกิันิ โดยกิารนิำาเสนิอแลัะกิารร่วิมม่อของทุกิฝั่ายนิั�นิ
     รวิมถึงกิารที�คิณาจัารย์ นิักิวิิจััยของคิณะฯ ได้แสดงศักิยภาพื่  มีบทบาทสำาคิัญในิกิารพื่ัฒนิา Nano & Supramolecular
     คิวิามเชีี�ยวิชีาญ แลัะผ่ลังานิต่อสาธารณชีนิ พื่ร้อมทั�งคิวิาม Chemistry แลัะขอบเขตของกิารสำารวิจัทาง Biorefinery
     ร่วิมม่อกิับองคิ์กิรหร่อหนิ่วิยงานิเคิร่อข่ายด้านิวิิชีากิารระดับ เพื่่�อเป็นิกิารนิำาเสนิอโซึ่ลัูชีันิทางเคิมีที�ทันิสมัยแลัะเป็นิมิตร
     นิานิาชีาติ โดยงานิในิคิรั�งนิี� มีผู่้เข้าร่วิมประชีุม คิ่อ นิักิวิิชีากิาร  ต่อสิ�งแวิดลั้อม     10  NewsBites
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15