Page 8 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2565
P. 8

30 ปิี SIIT ธรรมศาสตร์


               ยกิระดับส่� “Education Hub”

              ตอบโจัทย์กิารศึกิษา วิิจััย แลัะธุรกิิจั

     สถาบำันเที่คโนโลัย่นานาชาติสิรินธร (SIIT) มื่หาวัิที่ยาลััย ซึ่้�งปัจัจัุบำัน SIIT ได้ที่ำาหน้าที่่�เป็นเหมื่่อนสะพิานที่่�เช่�อมื่โยง
                   th
     ธรรมื่ศาสตร์ จััดกิจักรรมื่ “SIIT 30 Anniversary:  ระหวั่างสถาบำันการศ้กษากับำภาคอุตสาหกรรมื่ในการสร้าง
     Learning for the Future” เน่�องในโอกาสครบำรอบำ  บำัณฑ์ิต
     30 ปี การก่อตั�งสถาบำัน เมื่่�อวัันที่่� 30 มื่ิถุนายน 2565 โดยมื่่
     คณะผู่้บำริหารมื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์ คณาจัารย์ ผู่้แที่น “ปัจัจัุบำันโจัที่ย์ภาคธุรกิจัอุตสาหกรรมื่เปลั่�ยนแปลังไป SIIT จั้ง
     หน่วัยงานต่าง ๆ รวัมื่ถ้งนักศ้กษาปัจัจัุบำัน แลัะศิษย์เก่า  ต้องที่ำาหน้าที่่�เป็นสะพิานเช่�อมื่ต่อควัามื่ต้องการข้องภาคธุรกิจั
     เข้้าร่วัมื่งานอย่างเน่องแน่น        อุตสาหกรรมื่เข้้ากับำการผ่ลัิตบำัณฑ์ิตยุคใหมื่่ แลัะเปิดโอกาสให้
                            นักศ้กษามื่่ประสบำการณ์จัริงจัากการศ้กษา วัิจััย แลัะแก้โจัที่ย์
               ศ.ดีร.พฤที่ธา ณ นคร   ธุรกิจัจัริง ๆ ซึ่้�งหากย้อนกลัับำไปยังจัุดเริ�มื่ต้น ข้ณะน่� SIIT ได้
               ผู่้อำา นว ย์ การ สั ถาบััน ข้้ามื่ผ่่านเฟัส 1 ที่่�เน้นเร่�องการให้การศ้กษา แลัะเฟัส 2 ที่่�ให้
               เที่คโนโลย์่นานาชาติิสัิรินธร ควัามื่สำาคัญกับำงานวัิจััยมื่าแลั้วั ปัจัจัุบำันอยู่ในเฟัส 3 ที่่�จัะต้อง
               (SIIT) มีหาวิที่ย์าลัย์ธรรมีศาสัติร์ ตอบำโจัที่ย์ธุรกิจัอุตสาหกรรมื่ได้ที่ั�งในไที่ยแลัะภูมื่ิภาคให้ได้”
               กลั่าวัวั่า โจัที่ย์ข้องภาค ศ.ดีร.พฤที่ธา กลั่าวั
               อุ ตสา ห กรร มื่ยุ คให มื่่ ค่ อ
               เที่คโนโลัย่มื่่การเปลั่�ยนแปลัง ศ.ดีร.พฤที่ธา กลั่าวัอ่กวั่า กวั่า 90% ข้องนักศ้กษา SIIT
               อย่างรวัดเร็วั ธุรกิจัที่่�ไมื่่มื่่การ  ระดับำปริญญาโที่แลัะปริญญาเอก เป็นชาวัต่างชาติ เมื่่�อเข้า
               Transform ก็จัะไมื่่มื่่ที่างชนะ  เหลั่านั�นสำาเร็จัการศ้กษาแลัะกลัับำไปที่ำาธุรกิจัหร่อที่ำางานใน
     แต่ธุรกิจัจัำานวันมื่ากกลัับำยังไมื่่รู้วั่าจัะ Transform อย่างไร   ภาคส่วันต่าง ๆ ในประเที่ศตัวัเอง ก็จัะเป็นโอกาสแลัะช่องที่าง
     หร่อ Transform ตรงไหน จั้งเป็นหน้าที่่�ข้องสถาบำัน  ที่่�ด่ที่่�จัะช่วัยสนับำสนุนให้เกิดการที่ำางานร่วัมื่กันระหวั่าง
     การศ้กษาที่่�จัะเข้้าไปช่�ให้เห็นวั่าตรงไหนควัรพิัฒนาหร่อปรับำปรุง ประเที่ศได้ง่ายข้้�น ดังนั�นเราตั�งเป้าในก้าวัต่อไปวั่าจัะยกระดับำ      8  NewsBites
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13