Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566
P. 10

ส่องกลเม็ด ‘ธรรมศาสตร์’


              ป้ � นั ‘ตลาดนััด-พื่่�นัท้ี�ธุรกิจั’

           จัุดประกายนัักศึกษา-รับใช้้ชุ้มช้นั
     ท่ามกลัางควิามผันีผวินี ควิามไม่แนี่นีอนี แลัะควิามคลัุมเคร่อ ‘ธิรรมศาสติร์’ ไดี้ริเริ�มดีำาเนีินีการกลัับเป็็นีกิจักรรมที�ดีูเหม่อนี
     ของโลักยุคใหม่ ซึ่้�งมีการจัำากัดีควิามในีภายหลัังวิ่า VUCA  วิ่าไม่ไดี้หวิ่อหวิาอะไร ทวิ่าสามารถเช่�อมร้อยกับชุมชนีไดี้
     เรียกร้องให้ ‘มหาวิิทยาลััย’ ติ้องธิำารงบทบาทการเป็็นี ‘เสาหลััก’ อย่างกลัมเกลัียวิ
     ให้กับสังคม แลัะเป็็นีแสงสวิ่างให้กับป็ระชาชนี
                            มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ ศูนีย์รังสิติ ติั�งอยู่ในี อ.คลัองหลัวิง
     สอดีรับกับแนีวิคิดีการศ้กษาเชิงผลัิติภาพื่ หร่อ ‘มหาวิิทยาลััย  จั.ป็ทุมธิานีี ลั่าสุดีไดี้เข้าร่วิมโครงการ ‘1 มหาวิิทยาลััย
     4.0’ ที�มหาวิิทยาลััยในีฐ์านีะคลัังทรัพื่ยากร ทั�งองค์ควิามรู้  1 ติำาบลั’ ของกระทรวิงอุดีมศ้กษา วิิทยาศาสติร์ วิิจััยแลัะ
     งานีวิิจััย กำาลัังคนี งบป็ระมาณ สถานีที� อาณาบริเวิณ ฯลัฯ จัะ นีวิัติกรรม (อวิ.) ขันีอาสารับหนี้าที�ดีูแลัพื่่�นีที� 3 ติำาบลั ของ
     ติ้องนีำาทรัพื่ยากรเหลั่านีั�นีออกมา ‘ติอบสนีอง’ ควิามติ้องการ จั.ป็ทุมธิานีี ดี้วิยการเสริมสร้างองค์ควิามรู้ แลัะส่งเสริมให้เกิดี
     ของสังคม โดียเฉพื่าะอย่างยิ�งในีระดีับชุมชนี เพื่่�อป็ูทางไป็สู่ ควิามยั�งย่นีในีชุมชนีโดียรอบมหาวิิทยาลััย
     การพื่ัฒนีาที�ยั�งย่นี (Sustainable) ในีระดีับป็ระเทศ
                            พื่่�นีที�มากกวิ่า 600 ไร่ ภายใติ้การบริหารจััดีการของ
     ดี้วิยป็ณิธิานีการเป็็นี ‘มหาวิิทยาลััยเพื่่�อป็ระชาชนี’ แลัะดี้วิย สำานักีงานบริหารทรัพย์สินและกีีฬา มหาวัิทยาลัย
     การติั�ง ‘ติัวิชี�วิัดี’ ของทุกนีโยบายให้บรรลัุเป็้าหมายการพื่ัฒนีา ธิรรมศาสติร์ จั้งไดี้รับการจััดีสรรเป็็นีสัดีส่วินี โดียติั�งติ้นีจัาก
     ที�ยั�งย่นี (Sustainable Development Goals : SDGs)  การให้ควิามสำาคัญกับนีักศ้กษาเป็็นีอันีดีับแรก พื่ร้อม ๆ ไป็กับ
     ทำาให้บทบาทของ มหาวัิทยาลัยธิรรมศาสติร์ นีาทีนีี�มีควิาม การเช่�อมติ่อมหาวิิทยาลััยเข้ากับชุมชนี
     นี่าสนีใจัไม่นี้อย ควิรค่าแก่การนีำามาบอกติ่อ
                            ธิรรมศาสติร์เลั่อกที�จัะใช้ ‘ติลัาดี’ เป็็นีเคร่�องม่อในีการ
     เพื่ราะควิามเรียบง่ายค่อคำาติอบ ดีังนีั�นีแม้วิ่าเป็้าหมายข้างติ้นี ผสานีควิามร่วิมแรงร่วิมใจัระหวิ่างมหาวิิทยาลััย นีักศ้กษา
     จัะดีูเป็็นีสากลัแลัะสอดีคลั้องกับยุคสมัยเพื่ียงใดี หากแติ่สิ�งที�  แลัะชุมชนี โดียไดี้จััดีติั�งติลัาดี ‘ติลาดนัดอินเติอร์โซน’ แลัะ


     10  NewsBites
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15