Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566
P. 9

LSEd X UN Women
            บุกเบิก Gender-Responsive

                   Procurement

     คณะวัิทยากีารเรียนร่้และศึกีษาศาสติร์ มหาวัิทยาลัย ในีระยะติ่อไป็ สมาชิกของโครงการริเริ�ม The Leaders
     ธิรรมศาสติร์ (LSEd) เป็็นีสถาบันีการศ้กษาระดีับอุดีมศ้กษา Learning Lab (LLL) ทั�ง 6 องค์กรจัะร่วิมกันีทำางานี แลักเป็ลัี�ยนี
     แห่งแรกของป็ระเทศไทยที�ริเริ�มบุกเบิกการจััดีซึ่่�อจััดีจั้างที� แลัะพื่ัฒนีาแนีวิทางนีโยบายแลัะการป็ฏ์ิบัติิที�เป็็นีไป็ไดี้
     คำานี้งถ้งควิามเสมอภาคทางเพื่ศ (Gender-Responsive  ในีการขยายโอกาสทางการติลัาดีให้ผู้ป็ระกอบการผู้หญิงผ่านี
     Procurement: GRP) ร่วิมกับ UN Women โดียลั่าสุดี การสร้างเคร่อข่ายซึ่ัพื่พื่ลัายเออร์ที�หลัากหลัาย แลัะการจััดีซึ่่�อ
     คณะฯ ไดี้รับเลั่อกให้เป็็นี 1 ในี 6 องค์กรในีป็ระเทศไทยที� จััดีจั้างที�คำานี้งถ้งควิามเสมอภาคทางเพื่ศ หร่อการเลั่อกซึ่่�อ
     ไดี้เข้าร่วิมเป็็นีสมาชิกของโครงการริเริ�ม The Leaders  สินีค้า บริการแลัะงานีโครงสร้าง โดียคำานี้งถ้งผลักระทบดี้านี
     Learning Lab (LLL) จัาก UN Women ซึ่้�งโครงการ ควิามเท่าเทียมทางเพื่ศแลัะการเสริมสร้างศักยภาพื่สติรี
     ดีังกลั่าวิมีวิัติถุป็ระสงค์เพื่่�อขยายโอกาสทางการติลัาดีให้ เพื่่�อให้เจั้าของธิุรกิจัที�มีควิามหลัากหลัาย โดียเฉพื่าะผู้หญิง
     ผู้ป็ระกอบการผู้หญิงผ่านีการสร้างเคร่อข่ายซึ่ัพื่พื่ลัายเออร์ที� ไดี้มีโอกาสอันีเท่าเทียมในีการเข้าถ้งเคร่อข่ายแหลั่งทุนี
     หลัากหลัาย แลัะการจััดีซึ่่�อจััดีจั้างที�คำานี้งถ้งควิามเสมอภาค แลัะติลัาดี รวิมทั�งติลัาดีการจััดีซึ่่�อจััดีจั้าง
     ทางเพื่ศ
                            ทั�งนีี� ห่วิงโซึ่่การจััดีซึ่่�อจััดีจั้างทั�วิโลักในีป็ัจัจัุบันีมีการจััดีซึ่่�อจััดีจั้าง
     โครงการริเริ�ม The Leaders Learning Lab (LLL) ไดี้มี จัากธิุรกิจัที�ผู้หญิงเป็็นีเจั้าของเพื่ียงแค่ 1% เท่านีั�นี ควิาม
     การเป็ิดีติัวิอย่างเป็็นีทางการเม่�อเร็วิ ๆ นีี� ณ โรงแรม Hyatt  เหลั่�อมลัำ�านีี�จั้งเป็็นีอุป็สรรคขัดีขวิางมิให้เจั้าของธิุรกิจัจัาก
     Regency Bangkok Sukhumvit โดียมี ผศ.ดีร.อดีิศร  หลัากหลัายกลัุ่มป็ระชากรไดี้มีโอกาสเริ�มติ้นีธิุรกิจั ขยาย
     จัันีทรสุข คณบดีี อาจัารย์ ดีร.สหวิรัชญ์ พื่ลัหาญ รองคณบดีี กิจัการ แลัะดีำาเนีินีธิุรกิจัให้เติิบโติอย่างเติ็มศักยภาพื่
     ฝ่่ายบริหารแลัะเคร่อข่ายสัมพื่ันีธิ์ นี.ส.กมลักานีติ์ คำาเพื่ราะ
     เจั้าหนี้าที�บริหารงานีทั�วิไป็ แลัะ นี.ส.นีวินีันีติ์ เกิดีนีาค
     นีักป็ระชาสัมพื่ันีธิ์ เป็็นีผู้แทนีคณะฯ เข้าร่วิมงานี แลัะร่วิม
     หาร่อแลักเป็ลัี�ยนีกับสมาชิก The Leaders Learning
     Lab (LLL)


                                          NewsBites  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14