Page 8 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566
P. 8

ธรรมศาสตร์

         จัับม่อสมาคิมฯ อบจั. หนัุนั 'ท้้องถิ่ิ�นั'

         พื่ัฒนัาองคิ์คิวิามร้้ถิ่่ายโอนัฯ รพื่.สต.

     รศ.เกีศินี วัิฑู่รช่าติิ อธิิกีารบดีมหาวัิทยาลัยธิรรมศาสติร์  รศ.เกีศินี กลั่าวิวิ่า จัุดีแข็ง
     และคุณบุญช่่ จันทร์สุวัรรณ นายกีสมาคมองค์กีารบริหาร ของระบบสุขภาพื่ไทยค่อ
     ส่วันจังหวััดแห่งประเทศไทย เป็็นีติัวิแทนีลังนีามควิามร่วิมม่อ การมีสาธิารณสุขมูลัฐ์านีที�
     (MOU) ดี้านีวิิชาการ การวิิจััยแลัะการพื่ัฒนีาบุคลัากร ครอบคลัุมการดีูแลักาย ใจั
     ดี้านีสาธิารณสุข เพื่่�อสนีับสนีุนีการถ่ายโอนีโรงพื่ยาบาลั สังคม แลัะป็ัญญา มีระบบ
     ส่งเสริมสุขภาพื่ติำาบลั (รพื่.สติ.) ให้แก่องค์การบริหารส่วินี บริการป็ฐ์มภูมิทำาหนี้าที�เป็รียบ
     จัังหวิัดี (อบจั.) เม่�อเร็วิ ๆ นีี� โดียจัะเนี้นีพื่ัฒนีาศักยภาพื่ของ  กับหนี้าดี่านีเช่�อมร้อยการ
     อบจั. ทั�วิป็ระเทศ ในีการจััดีบริการดีูแลัสุขภาพื่แบบองค์รวิม บริการชุมชนีเข้ากับบริการ
     ติ่อเนี่�อง แลัะมีคุณภาพื่มาติรฐ์านีให้แก่ป็ระชาชนี ทางการแพื่ทย์ โดียเม่�อวิันีที�
                            19 ติุลัาคม 2564 ป็ระเทศไทยไดี้มีการป็ฏ์ิรูป็ระบบบริการ
     สำาหรับสาระสำาคัญของ MOU ระหวิ่างมหาวิิทยาลััย ป็ฐ์มภูมิครั�งใหญ่ ดี้วิยการถ่ายโอนีภารกิจั รพื่.สติ. ไป็อยู่ภายใติ้
     ธิรรมศาสติร์กับสมาคมองค์การบริหารส่วินีจัังหวิัดี  การบริหารจััดีการของ อบจั.
     แห่งป็ระเทศไทย ค่อทั�ง 2 ฝ่่าย ไดี้ติระหนีักถ้งควิามสำาคัญของ
     การวิิจััยแลัะการส่งเสริมให้มีควิามรู้แลัะนีวิัติกรรมในีการ ทั�งนีี� เป็้าหมายสำาคัญของการถ่ายโอนีฯ ค่อป็ระชาชนีจัะ
     จััดีการดี้านีสุขภาพื่ โดียเฉพื่าะระบบสุขภาพื่ป็ฐ์มภูมิของ  ติ้องไดี้รับป็ระโยชนี์มากข้�นี ระบบบริการเข้มแข็งมากข้�นี
     อบจั. ที�ไดี้รับการถ่ายโอนีภารกิจั รพื่.สติ. ภารกิจัการบริการ ทั�งงานีบริการ งานีวิิชาการ งานีบริหาร นีี�จั้งเป็็นีโอกาสอันีดีี
     การแพื่ทย์ฉุกเฉินี แลัะการดีูแลัสุขภาพื่องค์กร จั้งจัะร่วิมม่อกันี ที�มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ จัะไดี้ร่วิมกับสมาคมองค์การ
     ในี 4 ป็ระเดี็นีสำาคัญ ไดี้แก่        บริหารส่วินีจัังหวิัดีแห่งป็ระเทศไทย ในีการพื่ัฒนีาองค์ควิามรู้
                            ยกระดีับศักยภาพื่ของท้องถิ�นีให้มีควิามพื่ร้อมมากข้�นี
     1. มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ แลัะสมาคมฯ จัะร่วิมม่อ
     สนีับสนีุนี ส่งเสริมงานีดี้านีวิิชาการ งานีวิิจััย นีวิัติกรรม แลัะ ดี้านี คุณบุญช่่ กลั่าวิวิ่า แม้วิ่า
     การถ่ายทอดีเทคโนีโลัยีติ่าง ๆ ในีการจััดีการดี้านีสุขภาพื่  ที�ผ่านีมา อบจั. ทั�วิป็ระเทศจัะ
     ให้แก่ อบจั.                 ดีำาเนีินีการร่วิมกับป็ระชาชนี
                            ในีการดีูแลัสุขภาพื่ของท้องถิ�นี
     2. มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ แลัะสมาคมฯ จัะร่วิมม่อแลัะ มาอย่างติ่อเนี่�อง แติ่การ
     สนีับสนีุนีการพื่ัฒนีากำาลัังคนีดี้านีสุขภาพื่ของ อบจั. ผ่านี ถ่ายโอนี รพื่.สติ. ให้กับ อบจั. จัะ
     หลัักสูติรป็ริญญา หลัักสูติรฝ่ึกอบรมระยะสั�นี แลัะการฝ่ึก ทำาให้แนีวิทางการส่งเสริม
     ป็ฏ์ิบัติิงานีไป็พื่ร้อมการทำางานีจัริง (On Job Training) สุขภาพื่ให้กับป็ระชาชนีมี
                            ควิามชัดีเจันีมากข้�นี ซึ่้�งในี
     3. มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ แลัะสมาคมฯ จัะร่วิมม่อจััดีติั�งแลัะ  ฐ์านีะติัวิแทนี อบจั. ทั�วิป็ระเทศ ขอย่นียันีวิ่าจัะทำาหนี้าที�ดีูแลั
     พื่ัฒนีาศูนีย์การเรียนีรู้ดี้านีสุขภาพื่ระดีับป็ฐ์มภูมิ หนี่วิย สุขภาพื่ เพื่่�อเป็็นีการสร้างเสริมคุณภาพื่ชีวิิติของป็ระชาชนี
     ป็ฏ์ิบัติิการการแพื่ทย์ฉุกเฉินี ศูนีย์บำาบัดีแลัะฟ้้�นีฟู้ไติ  ในีพื่่�นีที�ทั�วิป็ระเทศให้ดีีที�สุดี แลัะรู้ส้กยินีดีีที�ไดี้ทำาควิามร่วิมม่อ
     ศูนีย์กายภาพื่บำาบัดี แลัะศูนีย์การเรียนีรู้อ่�นีที�เกี�ยวิข้องกับงานี ร่วิมกับมหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ ซึ่้�งจัะเข้ามาสนีับสนีุนี
     ดี้านีสุขภาพื่ติามหนี้าที�แลัะอำานีาจัของ อบจั.  การจััดีระบบบริการสุขภาพื่ของคนีในีพื่่�นีที� ติอบสนีอง
                            ควิามติ้องการของป็ระชาชนีไดี้อย่างมีป็ระสิทธิิภาพื่
     แลัะ 4. บันีท้กข้อติกลังนีี�ให้มีกำาหนีดี 3 ป็ี นีับติั�งแติ่วิันีที�ลังนีาม

      8  NewsBites
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13