Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2565
P. 10

“ธรรมศาสตร์โมเดลั รุ�นื่ 7”


         หนืุ่นื่ 9 วิิสาหกิิจัชุมชนื่ สร้างม่ลัค�าเพิ�มผลัิตภััณฑ์์     คณะพิาณิชยศาสตร์แลัะการบำัญช่ มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์  เพิิ�มื่มืุ่มื่มื่องในการปรับำปรุงสินค้าให้ตรงตามื่ควัามื่ต้องการ
     โดย ผ่ศ.ดร.อรพิรรณ ยลัระบำิลั ที่่�ปร้กษาคณบำด่ฝ่่าย ข้องลัูกค้าในวังกวั้าง แลัะเพิิ�มื่ข้่ดควัามื่สามื่ารถ การแข้่งข้ัน
     การนักศ้กษา คณะพิาณิชยศาสตร์แลัะการบำัญช่ ร่วัมื่ลังนามื่ กับำสินค้าอ่�นในที่้องตลัาด นอกจัากน่� ควัามื่ร่วัมื่มื่่อกันระหวั่าง
     ควัามื่ร่วัมื่มื่่อกับำ คุณมื่งคลั เฮงโรจันโสภณ นายกสมื่าคมื่ ภาครัฐ ภาคเอกชน แลัะสถาบำันการศ้กษาในครั�งน่� ช่�ให้เห็นถ้ง
     เพิ่�อนชุมื่ชน ภายใต้โครงการสมื่าคมื่เพิ่�อนชุมื่ชน-ธรรมื่ศาสตร์  ควัามื่มืุ่่งมื่ั�นที่่�จัะร่วัมื่มื่่อกันสร้างวัิสาหกิจัชุมื่ชนให้มื่่รากฐาน
     โมื่เดลั รุ่นที่่� 7/2565 การส่งเสริมื่พิัฒนาศักยภาพิวัิสาหกิจั ที่่�เข้้มื่แข้็ง แลัะสามื่ารถพิ้�งพิาตนเองได้อย่างยั�งย่น โดยการเน้น
     ชุมื่ชน แลัะกลัุ่มื่เศรษฐกิจัฐานราก ในพิ่�นที่่�มื่าบำตาพิุด  หลัักปรัชญาเศรษฐกิจัพิอเพิ่ยง
     คอมื่เพิลั็กซึ่์ จั.ระยอง ตามื่แนวัที่างธรรมื่ศาสตร์โมื่เดลั โดยมื่่
     คุณชาญนะ เอ่�ยมื่แสง ผู่้วั่าราชการจัังหวััดระยอง เป็น สัำาหรับัปีน่�มี่วิสัาหกิจชุมีชนเข้้าร�วมีโครงการ 9 กลุ�มี
     ประธานในพิิธ่ พิร้อมื่ด้วัยคุณวั่ริศ อัมื่ระปาลั ผู่้วั่าการนิคมื่ เพ่�อพัฒนาสัินค้าอุปโภคและบัริโภค ประกอบำด้วัย
     อุตสาหกรรมื่แห่งประเที่ศไที่ย คุณนวัลันารถ สายสุที่ธิวังษ์
     ผู่้อำานวัยการภาค ธนาคารออมื่สินภาค 15 กลัุ่มื่วัิสาหกิจั  1. วัิสาหกิจัชุมื่ชนแมื่่บำ้านประมื่งเร่อเลั็กตากวัน-อ่าวัประดู่
     ชุมื่ชน เมื่่�อเร็วั ๆ น่� ณ โรงแรมื่โกลัเด้นซึ่ิต่� จั.ระยอง (มื่าบำตาพิุด)
                            2. วัิสาหกิจัชุมื่ชนกลัุ่มื่ตัดเย็บำเคร่�องหนัง ชนันที่น์วััช
               ผ่ศ.ดีร.อรพรรณ ย์ลระบัิล  เคร่�องหนัง (บำ้านฉาง)
               ที่่�ปรึกษาคณบัดี่ฝ่่าย์การ 3. วัิสาหกิจัชุมื่ชนเกษตรอินที่ร่ย์หอมื่มื่ะหาด (บำ้านฉาง)
               นักศึกษา คณะพาณิชย์-   4. วัิสาหกิจัชุมื่ชนชากลัูกหญ้าพิัฒนา (ห้วัยโป่ง)
               ศา สั ติร์ และการ บัั ญ ช่  5. วัิสาหกิจัชุมื่ชนหัตถกรรมื่สุข้ใจั (เนินพิระ)
               มีหาวิที่ย์าลัย์ธรรมีศาสัติร์  6. วัิสาหกิจัชุมื่ชนครัวัแมื่่ฉัน By Nana (เนินพิระ)
               กลั่าวัวั่า ควัามื่ร่วัมื่มื่่อในครั�งน่�  7. วัิสาหกิจัชุมื่ชนมืุ่นดินฟัาร์มื่เกษตร (บำ้านฉาง)
               จัะร่วัมื่มื่่อในการพิัฒนาระบำบำ 8. วัิสาหกิจัชุมื่ชนโคเน่�อบำาร์มื่ันบำ้านแซึ่มื่ไฮซึ่์ (บำ้านฉาง)
               ฐานรากด้านเศรษฐกิจัข้องชุมื่ชน 9. วัิสาหกิจัชุมื่ชนสวันเกษตรผ่สมื่ผ่สาน ฐานเร่ยนรู้
                             สวันคุณย่าชุมื่ชนหนองแฟับำ (มื่าบำตาพิุด)

     10  NewsBites
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15