Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2565
P. 9

SIIT สู่การเป็น Education Hub ข้องภูมื่ิภาค ซึ่้�งนอกจัาก กับำรูปแบำบำข้องการเร่ยนรู้ตลัอดช่วัิต ที่่�ทีุ่กคนจัะสามื่ารถ
     เป็นศูนย์กลัางที่างการศ้กษาแลัะวัิจััยแลั้วั จัะช่วัยเช่�อมื่ต่อ เข้้ามื่าเพิิ�มื่ที่ักษะได้ตลัอดเวัลัา” นาย์สัุพันธุ์ กลั่าวั
     ประเที่ศไที่ยเข้้ากับำภาคธุรกิจัแลัะอุตสาหกรรมื่นานาชาติด้วัย
                            ข้ณะที่่� รศ.ดีร.พิภพ อุดีร
               รศ.ดีร.พาสัิที่ธิ� หล�อธ่รพงศ์ รองอธิการบัดี่ฝ่่าย์วิชาการ
               รอ ง ป ลั ดี ก ระ ที่ รว ง ก าร มีหาวิที่ย์าลัย์ธรรมีศาสัติร์
               อุดีมีศึกษา วิที่ย์าศาสัติร์  บำอกวั่า เที่คโนโลัย่ที่่�เข้้ามื่า
               วิจัย์และนวัติกรรมี (อว.)  ในปัจัจัุบำันนั�นที่ำาให้เกิดการ
               เปิดเผ่ยในเวัที่่เสวันาวัิชาการ เปลั่�ยนแปลังข้องกำาลัังแรงงาน
               ภายในงานวั่า ยุคที่องข้อง แลัะที่ักษะการที่ำางาน ซึ่้�งจัาก
               มื่หาวัิที่ยาลััยที่่�มื่่คนแย่งกัน รายงานข้อง World Economic
               สอบำเพิ่�อเข้้าเร่ยนนั�นได้หมื่ดไป Forum 2020 พิบำวั่า อ่ก 5 ปี
               แลั้วั เด็กยุคใหมื่่มื่่ควัามื่ศรัที่ธา ข้้างหน้าจัะมื่่แรงงานหายไป
     ในวัุฒิการศ้กษาน้อยลัง ประกอบำกับำสถานการณ์เด็กเกิดน้อย จัากระบำบำจัำานวันมื่าก โดยอัตราวั่างงานจัะมื่่เพิิ�มื่กวั่า 85 ลั้าน
     นั�นที่ำาให้ประเที่ศไที่ยเหลั่อที่่�วั่างในระดับำปริญญาตร่จัำานวันมื่าก ตำาแหน่ง เน่�องจัากผู่้คนไมื่่สามื่ารถตอบำโจัที่ย์งานในโลักยุคใหมื่่
     จัากข้้อมืู่ลัพิบำวั่าเรามื่่ที่่�นั�งมื่ากถ้ง 1.4 แสนที่่�นั�ง แต่มื่่เด็ก  แต่ข้ณะเด่ยวักันจัะเกิดตำาแหน่งงานใหมื่่อ่กกวั่า 97 ลั้าน
     เข้้าสู่ระบำบำเพิ่ยง 8 หมื่่�นที่่�นั�งเที่่านั�น ที่่�สุดแลั้วัมื่หาวัิที่ยาลััย ตำาแหน่งเช่นกัน
     หลัายแห่งต้องลัดปริมื่าณห้องเร่ยน แลัะลัดจัำานวันอาจัารย์
     ผู่้สอนลัง                  “ดังนั�นเราต้องไมื่่มื่่กำาแพิงกั�นนักศ้กษาระหวั่างห้องเร่ยนกับำ
                            โลักภายนอกอ่กต่อไป การเร่ยนรู้ต้องเกิดได้ทีุ่กที่่�ทีุ่กเวัลัา โดย
     รศ.ดีร.พาสัิที่ธิ� กลั่าวัวั่า ถ้งเวัลัาที่่�มื่หาวัิที่ยาลััยต้องที่บำที่วัน เฉพิาะอย่างยิ�งช่วังที่่�ผ่่านมื่าเราเปิดโครงการ ‘Thammasat
     แลัะออกแบำบำวัิธ่คิดใหมื่่ เพิ่�อผ่ลัิตบำุคลัากรที่่�สอดคลั้องควัามื่ online for all’ ที่ำาให้คนสามื่ารถมื่าเร่ยนวัิชาที่่�ธรรมื่ศาสตร์
     ต้องการข้องภาคอุตสาหกรรมื่ แลัะควัามื่ต้องการข้องผู่้เร่ยน ในระบำบำออนไลัน์ได้ตั�งแต่ยังไมื่่เป็นนักศ้กษา เข้้าใจัวั่าที่าง
     ให้มื่ากข้้�น ซึ่้�งหากมื่องในมื่ิติที่างเศรษฐกิจัแลั้วั ประเที่ศ SIIT กำาลัังจัะเปิดอ่กหน้�งหลัักสูตรเช่นกันช่�อวั่า Applied Ai
     ที่่�พิัฒนาจัะแบำ่งผ่ลัิตภัณฑ์์แลัะบำริการออกเป็น 3 กลัุ่มื่ ได้แก่ and Internet of Thing จั้งอยากข้อเชิญชวันผู่้ที่่�สนใจัมื่า
     1. สินค้าเกษตรแลัะอาหาร (Agriculture & Foods) สมื่ัครเร่ยนระบำบำที่ักษะข้องธรรมื่ศาสตร์” รศ.ดีร.พิภพ กลั่าวั
     2. กลัุ่มื่สินค้าสร้างสรรค์ (Creative) 3. กลัุ่มื่สินค้ามืู่ลัค่าสูง
     (High Value Technology)            รศ.เกศิน่ วิฑููรชาติิ อธิการบัดี่
                            มีหาวิที่ย์าลัย์ธรรมีศาสัติร์
               นา ย์สัุ พั น ธุ์  มี ง คล สัุ ธ่ กลั่าวัวั่า ด้วัยสถานการณ์ใน
               อดี่ติประธานสัภาอุติสัาหกรรมี ระดับำประเที่ศแลัะระดับำโลัก
               แห�งประเที่ศไที่ย์ กลั่าวัวั่า  ที่่�เปลั่�ยนแปลังไป การที่ำาให้
               ข้ ณะ น่�ภา ค อุตส า ห กรร มื่ คนสามื่ารถ พิัฒนาที่ักษะเดิมื่
               ข้องประเที่ศไที่ยกำาลัังเผ่ชิญ (Upskill) แลัะเพิิ�มื่ที่ักษะใหมื่่
               กับำวัิกฤติเศรษฐกิจั ที่ั�งจัาก (Reskill) ได้กลัายเป็นวัาระ
               สถานการณ์โควัิด-19 สงครามื่ (Agenda) สำาคัญข้องหลัาย
               รัสเซึ่่ย-ยูเครน วัิกฤติเงินเฟั้อ  ประเที่ศที่ั�วัโลัก
               นำ�ามื่ันแพิง การข้้�นดอกเบำ่�ย ฯลัฯ
     ในข้ณะที่่�การข้ยายตัวัที่างเศรษฐกิจัมื่่อัตราการเติบำโตน้อย รศ.เกศิน่ กลั่าวัต่อไปวั่า สถาบำันการศ้กษาจั้งต้องเปลั่�ยนวัิธ่
     กวั่าอ่กหลัายประเที่ศในอาเซึ่่ยน แลัะดัชน่ควัามื่เช่�อมื่ั�นข้อง คิดใหมื่่ อย่างแรกค่อ การเร่ยนรู้ต้องเป็นการเร่ยนรู้ตลัอด
     ภาคอุตสาหกรรมื่ก็ลัดลัง ฉะนั�นการพิัฒนาอุตสาหกรรมื่เอง ช่วัิต การเร่ยนในระบำบำต้องที่ำาให้นักศ้กษาจับำการศ้กษาเร็วัแลัะ
     ก็จัะต้องมื่่การเปลั่�ยนแปลัง เช่นเด่ยวักับำภาคการศ้กษาด้วัย ไปที่ำางานได้เร็วั แต่ยังสามื่ารถเพิิ�มื่ควัามื่รู้ได้ง่าย สองต้อง
     เช่นกัน                    ไมื่่มื่่การแบำ่งพิ่�นที่่�ที่างควัามื่รู้ระหวั่างการเร่ยนแลัะการที่ำางาน
                            ตัวัอย่างเช่น ฝ่่ายวัิชาการข้อง มื่ธ. มื่่การสนับำสนุนให้ทีุ่ก
     “วัันน่�ภาคอุตสาหกรรมื่ต้องการในเร่�องข้องการลัดต้นทีุ่น หลัักสูตรมื่่ภาคอุตสาหกรรมื่มื่าร่วัมื่ออกแบำบำหลัักสูตรการ
     การเปลั่�ยนแปลังวัิธ่การผ่ลัิต การตลัาด การส่�อสาร สิ�งเหลั่าน่� เร่ยนการสอน ซึ่้�งที่ำาให้เกิดการผ่สานองค์ควัามื่รู้ระหวั่างภาค
     ต้องการได้บำุคลัากรเข้้ามื่าช่วัย จั้งเป็นเร่�องด่หากภาคเอกชน การศ้กษาแลัะภาคธุรกิจัอุตสาหกรรมื่เข้้าด้วัยกัน
     แลัะมื่หาวัิที่ยาลััยเข้้ามื่าเช่�อมื่กัน ออกแบำบำควัามื่ต้องการ
     ที่่�ไปด้วัยกันได้มื่ากยิ�งข้้�น ซึ่้�งต่อไปรูปแบำบำข้องการเร่ยน “เรามืุ่่งเน้นให้บำัณฑ์ิตที่่�ที่ำาการศ้กษาอยู่แลัะจับำการศ้กษา
     การสอนก็อาจัมื่่ควัามื่เฉพิาะเจัาะจังมื่ากยิ�งข้้�น แลัะไมื่่ได้ ไปแลั้วัตระหนักถ้งควัามื่สำาคัญในการเร่ยนรู้สิ�งใหมื่่ๆ แลัะ
     เร่ยนอยู่เฉพิาะในห้องเร่ยน แต่ต้องมื่าฝ่ึกประยุกต์ใช้กับำ พิัฒนาตนเองอยู่เสมื่อ เพิ่�อตอบำโจัที่ย์ควัามื่ต้องการข้องภาค
     สถานการณ์จัริง ซึ่้�งหลัักสูตรปริญญาตร่ก็อาจัเหลั่อเร่ยนแค่  อุตสาหกรรมื่ ซึ่้�งนับำเป็นหัวัใจัหลัักในการพิัฒนาประเที่ศไที่ย”
     3 ปีก็ได้ พิอปี 4 ค่อยกลัับำมื่า Upskill ในแต่ลัะจัุด ผ่นวัก รศ.เกศิน่ กลั่าวั

                                          NewsBites  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14